Polski Związek Pracodawców Leśnych (PZPL) to jedyna w Polsce organizacja o takiej formule prawnej, działająca na rzecz przedsiębiorców leśnych, branży usług leśnych i szeroko rozumianego leśnictwa.

Polski Związek Pracodawców Leśnych to związek pracodawców, jego status prawny jest podobny np. do takich organizacji pracodawców jak BCC czy Lewiatan. PZPL działa na podstawie odrębnej ustawy regulującej działalność związków pracodawców.

Prezesem PZPL jest Wojciech Wójtowicz, w skład Zarządu Związku wchodzą: Lucjan Długosiewicz (wiceprezes, funkcja rotacyjna) i Dominik Kurowiak.

W ramach PZPL działa Komisja Rewizyjna w składzie: Leszek Hoffman (przewodniczący), Grzegorz Kopyciński, Robert Wnuk.

W ramach PZPL działa Komisji Etyki w składzie: Włodzimierz Grzebieniowski (przewodniczący, Członek Honorowy PZPL), Małgorzata Wójtowicz, Andrzej Kądziołka.

Dyrektorem biura PZPL jest Rafał Jajor.

Polski Związek Pracodawców Leśnych zrzesza przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianego leśnictwa.

Do podstawowych celów Związku należy ochrona praw i interesów społecznych i gospodarczych Członków Związku oraz reprezentowanie ich wobec organów władzy, a także wobec zleceniodawców i kontrahentów.

Polski Związek Pracodawców Leśnych chce również m.in. oddziaływać na kształtowanie rozwiązań prawnych uwzględniających interesy zrzeszonych w Związku podmiotów, inicjować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w branży leśnej, a także tworzyć atmosferę społecznego zaufania do zrzeszonych w Związku podmiotów.

Ważnymi zadaniami PZPL są również organizowanie i wspieranie kształcenia Członków w sferze ich działalności zawodowej oraz integrowanie zrzeszonych Członków.